3.5 Przykłady w języku R

3.5.1 Trójkąt Sierpińskiego raz jeszcze

Poniższy kod odtwarza konstrukcję trójkąta Sierpińskiego przedstawioną w tym rozdziale. W wektorze triangle definiujemy trzy wierzchołki trójkąta, a w obiekcie point umieszczamy współrzędne punktu startowego dla konstrukcji fraktala. Następnie w pętli przesuwamy punkt w kierunku losowego wierzchołka.

 1. \(x' = x/2\), \(y' = y/2\) (lewy róg)
 2. \(x' = x/2 + \frac 12\), \(y' = y/2\) (prawy róg)
 3. \(x' = x/2 + \frac 14\), \(y' = y/2 + \frac{\sqrt{3}}2\) (górny róg)
N = 200000
x = y = 0

plot(0, xlim = c(0,1), ylim = c(0,0.9), 
   xlab = "", ylab = "", col="white", asp=1)

for (i in 1:N) {    
 # Trzy transformacje zapisujemy jako różne scenariusze w bloku instrukcji switch.
 ind = sample(1:3, 1)
 switch(ind,
     '1' = {x <- x/2; y <- y/2},
     '2' = {x <- x/2 + 1/2; y <- y/2},
     '3' = {x <- x/2 + 1/4; y <- y/2 + sqrt(3)/4})
 points(x, y, pch = ".", col=ind)
}

3.5.2 Paproć Barnsleya

trans1 = function(x,y)
  c(0., 0.16*y)
trans2 = function(x,y)
  c(0.85*x + 0.04*y, -0.04*x + 0.85*y + 1.6)
trans3 = function(x,y)
  c(0.2*x - 0.26*y, 0.23*x + 0.22*y + 0.8)
trans4 = function(x,y)
  c(-0.15*x + 0.28*y, 0.26*x + 0.24*y + 0.44)

# W tym przykładzie transformacje (które są funkcja) 
# złożyliśmy w listę, aby łatwiej było na nich pracować.
trans = list(trans1, trans2, trans3, trans4) 
probs = c(0.01, 0.79, 0.1, 0.1)


N = 200000
x = y = 0

plot(0, xlim = c(-2.5,2.5), ylim = c(0,10), 
   xlab = "", ylab = "", col="white", asp=1)

for (i in 1:N) {
 ind = sample(seq_along(trans), 1, prob = probs)
 res = trans[[ind]](x, y)
 x = res[1]
 y = res[2]
 points(x, y, pch = ".", col=ind)
}

3.5.3 Liść klonu

transform = function(x,y, affine)
 c(affine[1]*x + affine[2]*y + affine[3],
     affine[4]*x + affine[5]*y + affine[6])

N = 400000
x = y = 0

# Lista transformacji, przechowujemy ją jako listę wektorów 
# o długości 6.
affines = list(c(0.14, 0.01, -0.08, 0.0, 0.51, -1.31),
      c(0.43, 0.52, 1.49, -0.45, 0.5, -0.75),
      c(0.45, -0.49, -1.62, 0.47, 0.47, -0.74),
      c(0.49, 0.0, 0.02, 0.0, 0.51, 1.62))
probs = c(0.25, 0.25, 0.25, 0.25)

plot(0, xlim = c(-3.5,3.5), ylim = c(-3.5,3.5), 
   xlab = "", ylab = "", col="white", asp=1)

for (i in 1:N) {
 # Losujemy transformacje uwzględniając prawdopodobieństwa
 # wskazane w wektorze probs
 ind = sample(seq_along(affines), 1, prob = probs)  
 res = transform(x, y, affines[[ind]])
 x = res[1]
 y = res[2]
 points(x, y, pch = ".", col=ind)
}

3.5.4 Spirala

Transformacje tworzące spiralę.

affines = list(
 c(0.7878, -0.4242, 1.7586, 0.2424, 0.8598, 1.4080),
 c(-0.1212, 0.2575, -6.7216, 0.1515, 0.05303, 1.3772),
 c(0.1818, -0.1363, 6.0861, 0.0909, 0.1818, 1.5680))
probs = c(0.9, 0.05, 0.05)