2.5 Przykłady w języku R

Przykłady przedstawione w tym rozdziale powtarzają złożenie trzech atomowych transformacji – przesunięcia, przeskalowania i obrotu. Poniżej znajdują się definicje tych trzech transformacji. W tych przykładach x jest dwuelementowym wektorem.

# Przesunięcie punktu x o delta.
shift = function(x, delta) 
 x + delta

# Przeskalowanie punktu x razy ratio.
scale = function(x, ratio) 
 x * ratio

# Obrót o kąt alpha (w stopniach).
rotate = function(x, alpha) { 
 sa = sin(pi * alpha / 180)
 ca = cos(pi * alpha / 180)
 x %*% matrix(c(ca, -sa, sa, ca), 2, 2, byrow = TRUE)
}

2.5.1 Trójkąt Sierpińskiego

Trójkąt Sierpińskiego składa się z trzech transformacji.

\[ y_1 = x * \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 \end{smallmatrix}\right] \]

\[ y_2 = x * \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 \end{smallmatrix}\right] + \left[\begin{smallmatrix} 0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] \]

\[ y_3 = x * \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 \end{smallmatrix}\right] + \left[\begin{smallmatrix} 0.25 \\ \sqrt3/4 \end{smallmatrix}\right] \]

Tak jak napisaliśmy na początku tego rozdziału, fraktale możemy budować ze zwykłych kropek, nie potrzebujemy bardziej wyrafinowanych poligonów. Przedstawmy to na bazie trójkąta Sierpińskiego.

# Zapis x |> scale(0.5) |> shift(0.2) w języku R oznacza 
# ogonowe złożenie tych funkcji i jest równoważny zapisowi
# shift(scale(x, 0.5), 0.2). Jest jednak czytelniejszy.
sierpinski <- function(x, depth, col = "black") {
 if (depth > 1) {
  x1 = x |> scale(0.5) 
  sierpinski(x1, depth - 1, col = "blue")
  x2 = x |> scale(0.5) |> shift(c(0.5, 0)) 
  sierpinski(x2, depth - 1, col = "red")
  x3 = x |> scale(0.5) |> shift(c(0.25, 0.5)) 
  sierpinski(x3, depth - 1, col = "orange")
 } else {
  points(x[1], x[2], pch = 19, col = col, cex=0.3) 
 }
}

plot.new()
plot.window(xlim=c(0, 1), ylim=c(0,1), asp=1)
sierpinski(c(0,0), depth = 8)

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.5.2 Pięciokąt Sierpińskiego

pentagon <- function(x, depth, color="black") {
 if (depth > 1) {
  x1 = x |> scale(0.382) 
  pentagon(x1, depth - 1, color = "blue")
  x2 = x |> scale(0.382) |> shift(c(0.618, 0)) 
  pentagon(x2, depth - 1, color = "red")
  x3 = x |> scale(0.382) |> shift(c(0.809, 0.588)) 
  pentagon(x3, depth - 1, color = "green")
  x4 = x |> scale(0.382) |> shift(c(0.309, 0.951)) 
  pentagon(x4, depth - 1, color = "orange")
  x5 = x |> scale(0.382) |> shift(c(-0.191, 0.588)) 
  pentagon(x5, depth - 1, color = "pink")
 } else 
  points(x[1], x[2], pch = 19, col = color, cex=0.5) 
}

plot.new()
plot.window(xlim=c(-0.5,1.5), ylim=c(-0.1,1.7), asp=1)
pentagon(c(0,0), depth = 6)

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.5.3 Smok Heighwaya

heighway <- function(x, depth, color="black") {
 if (depth > 1) {
  x1 = x|> rotate(45)|> scale(sqrt(0.5))|> shift(c(1,0)) 
  heighway(x1, depth-1, color="blue")
  x2 = x|> rotate(45)|> scale(sqrt(0.5)) 
  heighway(x2, depth-1, color="red")
 } else 
  points(x[1], x[2], pch=19, col=color, cex=0.5) 
}

plot.new()
plot.window(xlim=c(-1,2), ylim=c(-1.5,0.5), asp=1)
heighway(c(1,1), depth = 15)

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.5.4 Symetryczne drzewo binarne / drzewo Pitagorasa

pitagoras = function(x, depth, color="black") {
 if (depth > 1) {
  x1 = x|> rotate(-45) |> scale(sqrt(0.5)) |> shift(c(0,1)) 
  pitagoras(x1, depth-1, color="blue")
  x2 = x|> rotate(45) |> scale(sqrt(0.5)) |> shift(c(0,1)) 
  pitagoras(x2, depth-1, color="red")
 } else 
  points(x[1], x[2], pch=19, col=color, cex=0.5) 
}

plot.new()
plot.window(xlim = c(-3,3), ylim = c(0,3), asp=1)
pitagoras(c(1,1), depth = 15)

Wynik wykonania powyższych instrukcji